Skip navigation MENU

Stichting Vrienden als ANBI

Stichting Vrienden van Het Venster is door de overheid aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij een erfenis, schenkingen, giften en de energiebelasting. De overheid ziet er op toe dat een ANBI transparant verantwoording aflegt aan de overheid en aan de samenleving. Zo weet een burger waar een gift concreet aan wordt besteed.

Vanaf 2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. Stichting Vrienden van Het Venster publiceert deze gegevens op de website van Stichting Het Venster.

Algemene gegevens

Statutair heeft de stichting de naam ‘Stichting Vrienden van Het Venster’.

RSIN:                                     8161.34.091
Adres:                                    Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet
Bankrekeningnummer:     NL38 RABO 0387 5081 63

Doelstelling

De stichting heeft als enig doel het financieel steunen van Stichting Het Venster. Dit doel kan statutair niet worden gewijzigd.

Beleidsplan

De stichting heeft een bescheiden beleidsplan voor de jaren 2021-2024. Klik hier voor het beleidsplan.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te lezen. Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2022.

Bestuur

Het bestuur is o.a. bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Ook het sluiten van overeenkomsten m.b.t. registergoederen en het aangaan van leningen behoort tot zijn bevoegdheden, na overleg met het bestuur van Het Venster. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De leden van het bestuur zijn:

Dhr. D.J. Rouvoet, voorzitter
Dhr. J. Kroneman, secretaris
Mw. D. Mooiweer-Witter, penningmeester

Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen beloning.

Copyright 2023 Het Venster Nunspeet

Privacy & cookiesNaar boven